คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 6

XHTML Validation

เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งในเอกสาร XHTML ว่าถูกต้องตามกฏเกณฑ์หรือไม่ ตาม DTD ที่ระบุไว้ในแถวแรกของเอกสาร ที่ http://validator.w3.org


Exampleตัวอย่างเอกสาร XHTML แบบ strict ที่ไม่ผ่านการ Validation ของ W3C XHTML 1.0
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>XHTML type strict</title>
</head>
<body>
<p align="CENTER">Paragraph 1</p>
<p><font color="red">Paragraph 2</font></p>
</body>
</html>

ใส่ url ของเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ :Exampleตัวอย่างเอกสาร XHTML แบบ strict ที่่ผ่าน Validation ของ W3C XHTML 1.0
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>XHTML type strict</title>
</head>
<body>
<p style="text-align:center">Paragraph 1</p>
<p style="color:red">Paragraph 2</p>
</body>
</html>

Valid XHTML 1.0 Strict

ใส่ url ของเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ :

« Chapter 5