คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 3

XHTML Syntax Rules

กฎเพิ่มเติมจากบทที่ 2
  • ค่าของ attribute ต้องอยู่ในเครื่องหมาย ".." เสมอ
ใน HTML เราอาจจะไม่ใส่เครื่องหมาย ".." ครอบค่าของ attribute ก็ได้
<table width=100%>
แต่สำหรับ XHTML แล้ว เราจะต้องใส่เครื่องหมาย ".." ให้ ค่าของ attribute
<table width="100%">


  • เราไม่สามารถใช้รูปย่อของ attribute ได้
ใน HTML สามารถทำได้ เช่น
<input type="text" readonly>
<input type="text" disabled>

<input type="checkbox" checked>

<input type="radio" name="sex" value="M" checked> Male
<input type="radio" name="sex" value="F"> Female

<select name="list">
<option value="1">option 1</option>
<option value="2">option 2</option>
<option value="3" selected>option 3</option>
</select>

<frameset rows="20%,*">
<frame name="menu" src="menu_h.html" noresize>
<frame name="chapter" src="../html_chapter01.html">
</frameset>
แต่สำหรับ XHTML แล้วจะต้องเขียนเต็มแบบนี้

<input type="text" readonly="readonly" />
<input type="text" disabled="disabled" />

<input type="checkbox" checked="checked" />

<input type="radio" name="sex" value="M" checked="checked" /> Male
<input type="radio" name="sex" value="F" /> Female

<select name="list">
<option value="1">option 1</option>
<option value="2">option 2</option>
<option value="3" selected="selected">option 3</option>
</select>

<frameset rows="20%,*">
<frame name="menu" src="menu.html" noresize="noresize" />
<frame name="chapter" src="html_chapter01.html" />
</frameset>

attribute ทีเขียนย่อใน HTML ให้เขียนแบบเต็มใน XHTML มีดังนี้

HTML XHTML 
compact compact="compact"
checked checked="checked"
declare declare="declare"
readonly readonly="readonly"
disabled disabled="disabled"
selected selected="selected"
defer defer="defer"
ismap ismap="ismap"
nohref nohref="nohref"
noshade noshade="noshade"
nowrap nowrap="nowrap"
multiple multiple="multiple"
noresize noresize="noresize"


  • ใช้ attribute id แทน attribute name

ใน HTML จะใช้ attribute name สำหรับ element ต่าง เช่น applet, frame, iframe, input และ img

<img src="picture.gif" name="pic1">
แต่สำหรับ XHTML แล้ว ให้ใช้ attribute id แทน
<img src="picture.gif" id="pic1" />
และเพื่อให้ใช้กับเว็บเบราเซอร์์รุ่นเก่าได้ ให้ใส่้ทั้ง attribute id และ attribute name ควบคู่กัน
<img src="picture.gif" id="pic1" name="pic1" />


  • ถ้าใน element ใช้ attribute lang จะต้องใส่ attribue xml:lang ด้วยเสมอ
    attribue xml:lang เป็นตัวกำหนดค่าภาษาที่เราใช้กับเว็บเพจนั้น หรือกับเฉพาะ element ที่เรียกใช้
<p>คำว่ายินดีต้อนรับในภาษาต่างๆ </p>
<ul>
<li xml:lang="th" lang="th">ยินดีต้อนรับ</li>
<li xml:lang="en" lang="en">welcome</li>
<li xml:lang="zh-Hans" lang="zh-Hans">欢迎</li>
<li xml:lang="zh-Hant" lang="zh-Hant">歡迎</li>
</ul>
HTML ISO Language

  • เอกสาร XHTML จะต้องประกาศ DOCTYPE และจะต้องมี element html, head, title และ body/frame อย่างครบถ้วนเสมอ
ตัวอย่าง เอกสาร XHTML พื้นฐาน อย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วยการประกาศ doctype และ element เหล่านี้
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>XHTML คืออะไร</title>
</head>
<body>
<p>XHTML เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่เกิดจากการนำ XML และ HTML มารวมกัน  กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ HTML </p>
</body>
</html>


« Chapter 2
Chapter 4 »