คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 2

XHTML ต่างจาก HTML อย่างไร ?

XHTML ไม่ได้ต่างจาก HTML มากมายอะไรนัก เพียงแต่ว่าเข้มงวดเรื่องความถูกต้องของ syntax มากขึ้น

สำหรับ HTML แม้ว่าเราเขียน code ผิดพลาดไปบ้าง เช่น ลืม tag ปิด เว็บเบราเซอร์์ ก็ยังสามารถตีความและแสดงผลได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนมาก

ตัวอย่างการเขียน HTML ที่ไม่ดี

<html>
<head>
<title>ตัวอย่างการเขียน HTML ที่ไม่ดี </title>
<body>
<h1>มี tag เปิด แต่ไม่มี tag ปิดให้ครบ
</body>

สิ่งแตกต่างที่สำคัญระหว่าง XHTML กับ HTML ได้แก่
  • ทุก XHTML element ที่ซ้อนกันต้องเรียงลำดับให้ถูก แต่ละ element ต้องไม่เปิด ปิด ข้ามกัน
ใน HTML เราสามารถเขียนสลับ tag ปิดกันได้
<b><i>ข้อความนี้เป็นตัวหนา และตัวเอียง</b></i>
แต่สำหรับ XHTML แล้ว เราจะต้องเรียงลำดับการปิดของ tag ให้ถูกต้อง
<b><i>ข้อความนี้เป็นตัวหนา และตัวเอียง</b></i>


  • ทุก XHTML element ต้องทำการปิดให้เรียบร้อย ไม่เว้นแม้แต่ element ที่ไม่มี tag ปิด เช่น <br> จะต้องทำการปิด โดยใช้เครื่องหมาย ' /' เป็น <br /> เป็นต้น
ใน HTML เราอาจลืม tag ปิดได้
<p>ข้อความที่ 1
<p>ข้อความที่ 2 <br>
ข้อความที่ 3 <hr>
<img src="pic.gif">
แต่สำหรับ XHTML แล้ว จะต้องทำการปิดให้เรียบร้อยทุก element
<p>ข้อความที่ 1</p>
<p>ข้อความที่ 2 <br />
ข้อความที่ 3 <hr />
<img src="pic.gif" />
</p>


  • ทุก XHTML element ต้องเขียน tag, attribute และค่าของ attribute ด้วยตัวพิมพ์เล็ก
ใน HTML เราจะใช้์ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้
<BODY>
<P Align="CENTER">ข้อความจัดวางกึ่งกลาง</P>
</body>
แต่สำหรับ XHTML แล้ว ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
<body>
<p align="center">ข้อความจัดวางกึ่งกลาง</p>
</body>


  • เอกสาร XHTML จะมี root element เดียว ทุก XHTML element จะต้องอยู่ภายใน element <html>...</html>
<html>
<head> ... </head>
<body> ... </body>
</html>


« Chapter 1
Chapter 3 »