คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 17

การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย เช่น ไฟล์เสียงเพลง, Video, Flash

เราสามารถใส่ไฟล์เพลง, ไฟล์ video หรือไฟล์ flash ลงไปในหน้าเว็บเพจได้ ด้วย element <embed> หรือ <object>

1. <embed> ใช้แสดงการทำงานของโปรแกรม plug-in โดยนำไปผนวกกับเอกสาร HTML และอาจใส่ tag <noembed> ควบคู่ไปด้วย เผื่อเว็บเบราเซอร์์รุ่นเก่าที่ยังไม่ support tag <embed> นี้

<embed src="url ไฟล์" width="number | %" height="number | %" >
<noembed><img src="url ไฟล์รูปภาพที่ให้แสดงเมื่อใช้ embed ไมไ่ด้" ></noembed>
</embed>

attributes สำหรับ <embed>

- src="url"   url ของไฟล์ที่จะให้เล่น ได้แก่ ไฟล์เสียง (เช่น .mid, .wav, .mp3) ไฟล์ vedio (เช่น .avi, wmv, mov, mpeg) และไฟล์ Flash movie ( .swf)
- width="no"   กำหนดขนาดความกว้างของตัว player
- height="no"  กำหนดขนาดความสูงของตัว player
- align="top | middle | bottom | left | right"   จัดวางตำแหน่งให้กับวัตถุ ที่อยู่ข้างๆ ตัว player
- name="ชื่อ"   ชื่ออ้างอิงของวัตถุ
- autostart="true | false"   เมื่อโหลดเว็บเพจแล้ว ให้เล่นอัตโนมัติหรือไม่
- loop="true | false | number"  กำหนดเป็น true เมื่อต้องการให้เล่นซ้ำไปเรื่อยๆ หรือกำหนดเป็นตัวเลข จำนวนรอบที่ต้องการให้เล่นซ้ำ่
- playcount="no"  จำนวนรอบที่ให้เล่น (ใช้ได้เฉพาะ IE)
- hidden="true | false"   ให้ซ่อน หรือแสดงตัว player
- volume="0 ถึง 100"   กำหนด volume ของเสียง (ใช้ได้เฉพาะ Netscape)

Exampleเล่นไฟล์เสียง
<embed src="ex_chapter17/jingleble.mid" width="100%" height="60">
<noembed><img src="nosupport.gif" ></noembed>
</embed>
<img src="nosupport.gif" >
Exampleเล่นไฟล์ Flash ตัวอย่างนี้เป็นเกมส์ระบายสี คลิกเลือกรูป และสีเพื่อระบายเล่นได้ค่ะ
<embed src="ex_chapter17/paint.swf" width="100%" height="250">
<noembed><img src="nosupport.gif" ></noembed>
</embed>
<img src="nosupport.gif" >
2. <object> มีความสามารถหลากหลาย ใช้กำหนดเพื่อเรียกใช้และแสดงผลการทำงานของ object ชนิดต่างๆ เช่น ภาพกราฟฟิก, ไฟล์เอกสาร, ActiveX ได้ โดย object แต่ละชนิดจะมีวิธีเรียกใช้ที่แตกต่างกัน

Example
<object data="travelingr_83q3cvch.wmv" width="100%" height="280">
<param name="src" value="ex_chapter17/travelingr_83q3cvch.wmv">
<param name="autoplay" value="false">
<param name="autostart" value="0">
</object>
Outputลองกดปุ่ม play ดูค่ะ


Example ตัวอย่างการนำไฟล์ video จากเว็บไซต์ของ youtube.com มาแสดงในเว็บไซต์เรา copy code จาก youtube มาใช้ได้เลยค่ะ
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7pUM2J1JR7w&#038;hl=en&#038;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/7pUM2J1JR7w&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
</object>
หมายเหตุ : tag <embed> นี้เป็น tag ที่ล้าสมัย ที่ไม่สามารถนำมาใช้กับเอกสาร HTML/XHTML ที่ใช้ DTD แบบ Strict ได้ เราสามารถใช้ tag <object> แทนได้

« Chapter 16