คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 7

การกำหนดหัวเรื่อง (Heading)

หัวข้อเรื่องต่างๆ จะมีขนาดตัวอักษรใหญ่กว่าข้อความเนื้อหา เรากำหนดหัวเรื่องผ่าน tag <h1> ถึง <h6>
<h1 align="left | center | right | justify">...</h1>
<h2>...</h2>
...

สำหรับหัวข้อสำคัญที่สุดให้ใช้ <h1>  หัวข้อสำคัญรองลงมาใช้ <h2> ไล่ลงไปเรื่อยๆ ตามลำดับ

Search Engine จะใช้หัวเรื่องที่เรากำหนดผ่าน tag <h1>, <h2>, … ในการทำดรรชนี เนื้อหาในเว็บเพจของเราว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ดังนั้นวิธีกำหนดหัวข้อผ่าน tag <h1> นั้นดีกว่าการที่เราทำหัวข้อโดยใช้รูปภาพค่ะ 

tag <h1> ถึง <h6> การแสดงผล
<h1>ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h1</h1>

ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h1

<h2>ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h2</h2>

ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h2

<h3>ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h3</h3>

ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h3

<h4>ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h4</h4>

ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h4

<h5>ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h5</h5>
ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h5
<h6>ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h6</h6>
ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h6
<h6 align="center">ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h6</h6>
ข้อความของหัวเรื่อง ขนาด h6


เส้นคั่น (Horizontal Rule)

เราสามารถใช้เส้นขีดคั่นแนวนอนเป็นเส้นแบ่งเนื้อหาระหว่างบท หรือแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ เพื่อจัดระเบียบ หรือเพื่อความสวยงาม ก็ได้
<hr width="number" size="number" align="left | center | right" color="สี" noshade>
หรือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ (X)HTML รุ่นใหม่ จะเขียนแบบนี้
<hr width="number" size="number" align="left | center | right" color="สี" noshade="noshade" />
attribute ที่ใช้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ tag <hr> ได้แก่
- width="number | %" ความยาวของเส้นคั่น
- size="number" ความหนาของเส้นคั่น มีค่าเป็น 1 ถึง 7 และ -1 ถึง -7
- align="left | center | right" ตำแหน่งที่จัดวาง
- color="สี" สีของเส้นคั่น
- noshade กำหนดให้เป็นเส้นทึบ

tag <hr>,<hr /> การแสดงผล
<hr> หรือ <hr />
<hr width="50%" />
<hr width="200" />


<hr size="1" />
<hr size="3" />
<hr size="5" /><hr width="50%" align="right" />
<hr color="red" />
<hr size="3" color="red" />


<hr size="5" />
<hr size="5" noshade> หรือ
<hr size="5" noshade="noshade">« Chapter 6
Chapter 8 »