คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 21

Mouse cursor

การกำหนด style ใ้ห้กับ Mouse cursor หากคุณใช้ browser Firefox ลักษณะของ Cursor ที่เห็นจะไม่เหมือนกับของ IE (ลองเอาเมาส์เลื่อนที่ค่า value ต่างๆ ดูค่ะ)

Property Value Cursor IE FF
cursor default 4+ 2+
  crosshair 4+ 2+
  hand 4+  
  pointer 4+ 2+
  move 4+ 2+
  text 4+ 2+
  wait 4+ 2+
  help 4+ 2+
  n-resize 4+ 2+
  ne-resize 4+ 2+
  e-resize 4+ 2+
  se-resize 4+ 2+
  s-resize 4+ 2+
  sw-resize 4+ 2+
  w-resize 4+ 2+
  nw-resize 4+ 2+
  progress 6+ 2+
  not-allowed 6+ 2+
  no-drop 6+ 2+
  vertical-text 6+ 2+
  all-scroll 6+ 2+
  col-resize 6+ 2+
  row-resize 6+ 2+
  url(yourcursor.cur) 6+ 2+


Example
<a href="" style="cursor:help">Help</a><br />
<a href="" style="cursor:url(images/cur002.cur)">My kitty cursor (สำหรับ IE) </a><br />
<a href="" style="cursor:url('images/cur002.cur'),auto">My kitty cursor (สำหรับ Firefox, IE ก็ยังใช้ได้)</a>
Outputลองเอาเมาส์เลื่อนที่ข้อความด้านล่างดูค่ะ
« Chapter 20
Chapter 22 »