คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 4

สี (Color)

การกำหนดสีให้ตัวอักษร พื้นหลัง เส้นขอบ หรือส่วนอื่นๆ ของวัตถุ สามารถกำหนดได้หลายแบบ

1. กำหนดโดยใช้ชื่อสี แต่การระบุชื่อสีแบบนี้ใช้สีได้จำนวนจำกัด ได้แก่ aqua, black, blue, fuchsia (แดงอมม่วง), gray, green, lime, maroon (น้ำตาลแดง), navy, olive, purple, red, silver, teal (เขียวขนเป็ด), white, และ yellow

2. กำหนดเป็นค่าสีแบบ RGB

  • #rrggbb เช่น #eecc00, #42e15e
  • #rgb เช่น #ec0 หมายถึง #eecc00
  • rgb(x,x,x) โดยที่ x คือจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-255 เช่น rgb(0,204,0)
  • rgb(y%,y%,y%) โดยที่ี่ y คือเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0%-100% เช่น rgb(0%,80%,0%)
ชื่อสี รหัสค่าสีฐาน16 รหัสค่าสีฐาน16 แบบย่อ RGB การแสดงผลสี
Black #000000 #000 rgb(0,0,0)  
Red #FF0000 #F00 rgb(0,0,0)  
Green #00FF00 #F00 rgb(0,255,0)  
Blue #0000FF #00F rgb(0,0,255)  
Yellow #FFFF00 #FF0 rgb(255,255,0)  
Aqua #00FFFF #FF0 rgb(0,255,255)  
Fuchsia #FF00FF #FF0 rgb(255,0,255)  
Silver #C0C0C0   rgb(192,192,192)  
White #FFFFFF #FFF rgb(255,255,255)  

« Chapter 3
Chapter 5 »